Askøy FK

Ungdomsfotball plan i AFK

Ungdomsfotball plan i AFK

Håndbok for ungdomsfotballen (13 – 16 år) i Askøy FK 

 

Denne håndboken gir rammevilkårene for ungdomsfotballen og skal være et supplement til   Sportsplanen til Askøy FK. Det er egne håndbøker for barnefotballen og junior/senior.

 

Innholdsfortegnelse

 

1. Visjon, vilkår og målsetninger for perioden 2018 – 2020

 1. Overordnede mål

          1.2 Sportslige vilkår og målsetninger i ungdomsfotballen

 1. Hospitering
 2. Kamper og cuper 
 3. Trenere og støttefunksjoner

 

2.0 Retningslinjer, holdninger, ansvar for spillerne

2.1 Retningslinjer for i trening/kamp 

              2.2 Holdninger og innstilling overfor trener og støtteapparat

         2.3 Holdning og innstilling overfor dommeren og regelverket

              2.4 Ansvar før og under kampavvikling 

 

3. Retningslinjer, holdninger, ansvar for trenere, støttefunksjoner og foreldre

3.1 Retningslinjer for ledere/trenere

3.2 Holdninger og innstillinger til trenere/lagledere. 

3.3 Ansvar trenere/lagledere i forbindelse med kamper 

 1. Ansvar trenere/lagledere overfor dommere
 2. Registrering av gule og røde kort – karantenebestemmelser
 3. Ansvar, holdninger/retningslinjer for foreldrekontakt

3.7 Retningslinjer/holdninger for foreldre 
 

4. Logistikk trening/kamper

4.1 Utstyr 

4.2 Påmelding av lag og terminlister.

4.3 Flytting av kamper 

4.4 Treningskamper

 

5.  Spillerlogistikk

5.1 Spillerforsikring – skader

5.2. Overganger 

5.3. Innmeldinger og utmeldinger

 

6.  Transport til kamper utenfor nærområdet

6.1 Organisering og godkjenning.

   ​           6.2 Krav til sjåfør og kjøretøy

6.3 Krav til lagleder/trenere

              6.4 Rutiner ved ulykke

 

 

 

7. Årsrapport 

 

8. Treningstider/Anlegg  

              8.1 Tildeling av treningstid

              8.2 Baner og tilgjengelig anlegg. 

              8.3 Retningslinjer for treningstid og sted

              8.4 Ved snøfall

 

9. Praktisk informasjon


10. Ungdomsutvalg

 

 

 

1. Visjon, vilkår og målsetninger for perioden 2018 – 2020

 

Askøy Fotballklubb - en positiv opplevelse!

AFK skal skape positive opplevelser sammen med spillere, trenere, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere

 

 1. Overordnede mål
 • AFK skal: Gi tilbud til alle om å spille fotball, - uavhengig av kjønn og ferdighetsnivå.
 • AFK skal være en ledende fotballklubb i Hordaland.
 • AFK skal være best på spiller- og trenerutvikling.
 • AFK skal ha de best skolerte trenere/ ledere.
 • AFK skal være synlig og ha god kommunikasjon både internt og eksternt.
 • Være et trygt miljø og føle tilhørighet.
 • Være en foregangsklubb i utvikling av egne talenter, trenere og dommere.
 • Ha god balanse mellom sportslige og sosiale ambisjoner 
 • AFK skal ha ryddig økonomi

 

          1.2 Sportslige vilkår og målsetninger i ungdomsfotballen

 • Gi et sportslig tilbud på ønsket nivå, samtidig legge til rette for spillere som ønsker å utvikle seg.
 • Tilrettelegge tre treninger per uke for alle lag som ønsker det. 
 • Tilrettelegge treninger slik at alle føler at de mestrer noe.
 • Treningene skal fokusere å øvelser som utvikler ferdighetene til spillerne.
 • Klubben skal ha som målsetting å utvikle spillere – spesielt i ungdomsklassene. En god utviklingsarea skapes gjennom miljø, skole og venner.  
 • Spillerutvikling og utvikling av laget er viktigere enn resultat. En vil selvsagt sette seg høye resultatmål, men det har likevel prioritet bak utviklingsmål. Fokus på god spillerutvikling vil etter hvert gi gode resultater.
 • Det skal legges til rette for differensiering på trening for å kunne tilpasse aktiviteten til spillerne, slik at de føler mestring på sitt eget nivå. 
 • Spillerne som drive med flere idretter skal vurderes på samme måte som resten av gruppa. Klubben skal lege til rette for at fotball kan kombineres med andre idretter. 
 • Tilby egne keepertreninger for alle keeperne i ungdomsfotballen. 
 • Det skal velges en tillitsvalgt eller et spillerutvalg. Trenerne velger ut denne/disse. Tillitsvalgt/spillerutvalg skal være kontaktleddet mellom spillergruppen og trenerteamet. De skal ta opp saker som angår treninger, kamper, sosiale tiltak og ellers hva som er relevant i forhold til gruppen og klubben. 

 

 1. Hospitering
 • Spillere som er kvalifisert for trening/kamp på høyere nivå og som selv ønsker det, kan når som helst i løpet av en sesong flyttes opp når dette er begrunnet i å gi spilleren optimale mulighet til å utvikle seg. Spilleren skal likevel trene / spille med sitt alderstrinn. Sportslig utvalg skal informeres om spillere som flyttes opp.
 • Ved kampkollisjon deltar spilleren på kampene i sin egen årsklasse, med mindre det ligger spesielle hensyn til grunn. Det er trenerne i de to kullene som bestemmer utfallet. Ved tvist, skal klubben ved styret og SU ta den endelige beslutningen. 
 • Trenerteam i de aktuelle klassene avgjør og leder hospitering/overflytting. Ved tvilstilfeller skal sportslig leder/SU bistå trenerteamet. 
 • Trener skal følge og backe spillerne som hospiterer opp.

  

 1. Kamper og cuper 
 • Alle som møter til trening regelmessig skal få tilbud om å spille kamper.
 • Alle som stiller til kamp skal få godt med spilletid. 
 • Dersom det er grunnlag for mer enn et lag, blir spillerne delt inn i 1. og 2.-lag basert på holdninger, treningsmoral, utviklingspotensial og ferdigheter. 
 • En spiller deltar på det beste laget vedkommende er kvalifisert for, og ønsker å spille på.
 • En spiller bør ikke ha mer enn to «kamparenaer», dette inkluderer sone og talent lag. Unntak skal avklares med Sportslig leder/SU.
 • En spiller skal ikke spille mer enn 1 ½ kamp per uke i snitt.
 • Det skal velges en kaptein til kampene, som velges av trenerne. Alle som

fortjener vervet skal få prøve seg i løpet sesongen.  Kapteinen skal vær et

forbilde til resten av laget, ta ansvar for lagets holdninger og oppførsel på banen og være den som snakker med dommeren under kamp.

 • Det skal leges til rette for topping av lagspill fra 13 år i serie og cuper. 

Unntak: I aldersgruppen 13 år skal det ikke toppes når gruppen drar på overnattingscuper med flere lag. Da skal det deles opp to jevne lag. 

 

 1. Trenere og støttefunksjoner
 • Hvert lag (årskull jenter/gutter) skal ha en hovedtrener, minst to trenere, lagleder og foreldrekontakt. På grupper over 30 spillere anbefales det minst tre trenere i tillegg til hovedtrener.
 • Klubben ved sportslig leder/SU er ansvarlig for valg av hovedtrener. Askøy FK skal jobbe for at hovedtrener ikke er foreldre til spillere på laget. 
 • Det skal organiseres et trenerteam bestående av hovedtrener, trenere og lagleder. Teamet skal møtes jevnlig utenom treningstidene for å legge opp treningsprogram og kamp-program, lagsammensetning etc.  Arbeidet ledes av hovedtrener og lagleder.
 • Hovedtrener er leder for trenerteamet, ansvarlig for den sportslige satsingen i laget, gjennomføring av treningsplan, oppfølging av spillersamtaler og lagleder på kamp. Hovedtrener skal møte i klubbens trenerforum, eller sende stedfortreder når en selv ikke kan.  
 • Trenere er ansvarlig for å bistå hovedtrener under trening, men skal på treningsfeltet ha samme rolle som hovedtrener både i handling og kommunikasjon.  Trenerne skal være stedfortreder når hovedtrener ikke er til stede, være en aktiv part i utarbeidelse til treningsplan og være lagleder under kamp. Trenerne skal være med å bistå hovedtrener med utarbeidelse av treningsplan og delta aktiv på møter i trenerteamet.  
 • Askøy FK har tilgang på verktøyet treningsokta.no. Log-in-informasjon og brukertilgang kan fås av administrator i klubben for nettsiden.
 • Lagleder er ansvarlig for det organisatoriske, påmelding til seire og cuper, oppfølging terminlister, organisering av treningstider og bistå med det praktiske arbeid rundt utstyr, cuparrangementer. Lagleder er ansvarlig for at det avvikles mist to foreldremøter i året. Lagleder skal i størst mulig grad være til stede under kamper, spesielt hjemmekamper for å hjelpe bortelag og dommer til rette.  
 • Klubben vil tilby trenere og lagledere muligheter til å utvikle sin kompetanse. En ønsker og forventer at trenene og laglederne på alle nivå er motiverte for å utvikle egen kompetanse som har relevans til det vervet en står i.
 • Personlig evaluering fra trenere til spiller minst to ganger pr. sesong. Spillersamtaler skal skje med to trenere til stede, hovedtrener + en trener. Det skal fylles ut et evalueringsskjema der sterke sider framheves
 • Foreldrekontakt er bindeleddet mellom foreldre og trenerteam. Foreldrekontakt skal bistå med tilrettelegging for lagets dugnader, arrangere sosiale tiltak og praktisk tilrettelegging rundt reiser til cuper med overnatting. 

 

 

2.0 Retningslinjer, holdninger, ansvar for spillerne

 

              2.1 Retningslinjer for i trening/kamp 

 • Møte ikledd riktig utstyr til både trening og kamp.
 • Si fra omgående til trener, lagleder eller tillitsvalgt om du er misfornøyd med noe.
 • Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent!
 • Skolearbeid har alltid prioritet før fotball. Planlegg dagene godt, slik at du rekker begge deler.
 • Møt opp til trening og kamper selv om du er skadet. Annet skal avtales med trenerteamet. 
 • Hold eget, andres og lagets utstyr i orden.
 • Tåle både seier og tap. 
 • Vær lojal mot klubb, medspillere, trenere og ledere.
 • Vis respekt for andres følelser og meninger.
 • Lage inkluderende miljø.
 • Delta på dugnader, betal kontingent og egenandeler innen fastsatte frister.
 • Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både ved hjemme- og bortekamper.
 • Bidra til å skape trygghet, humør og dermed trivsel i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet.
 • MOT prinsippene gjelder i AFK.
 • Opptre i tråd med “Fair Play-prinsippet” Fair Play skal være prioritert i alle ledd i klubben. 

              2.2 Holdninger og innstilling overfor trener og støtteapparat

 • Vis respekt og vær ærlig og åpen.
 • Vær innstilt på samarbeid.
 • Lytt når rettledning og informasjon blir gitt.
 • Vær gjerne kritisk og kom med egne meninger.
 • Gi tydelige tilbakemeldinger/ beskjeder slik at det ikke oppstår unødig konflikter.
 • Gi alltid beskjed til trener i forkant om du ikke kan stille på trening. 

 

         2.3 Holdning og innstilling overfor dommeren og regelverket

 • Vis respekt og opptre positivt.
 • Godta alle avgjørelser.
 • Unngå negative reaksjoner.
 • Ikke tøft å få kort.
   

              2.4 Ansvar før og under kampavvikling 

 • Spise riktig mat og drikke godt før kamp.
 • Den enkelte spiller er ansvarlig for å stille med riktig fotballutstyr (husk leggbeskyttere og drikkeflaske). 
 • Forfall skal meddeles trener så tidlig som mulig.
 • Oppmøte senest 45 minutter før kampstart.
 • Takke dommer, motstanders spillere og lagledelse etter kampen. Fair Play -hilsen praktiseres i AFK. 
 • Det skal jogges ned etter kampen, samt tøyes godt


 

3. Retningslinjer, holdninger, ansvar for trenere, støttefunksjoner og foreldre.

 

 3.1 Retningslinjer for ledere/trenere

 • Opptre i tråd med Fair Play prinsippet.
 • Oppfordre til å vise MOT.
 • Rettferdighet overfor spillere og støtteapparat.
 • Være et forbilde for alle.
 • Presis i forhold til avtaler.
 • Lojalitet mot klubbens mål.
 • Ha respekt ovenfor dommere.
 • Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben., eller er sammen med klubbens representanter.
 • Ikke la egne mål gå foran spillernes, spillerne er hovedobjektet.

 

3.2 Holdninger og innstillinger til trenere/lagledere. 

 • Vis respekt og vær ærlig og åpen.
 • Vær innstilt på samarbeid med andre i støtteapparat og spillerne. 
 • Vise respekt overfor dommerne og godta alle avgjørelser. 
 • Bidra til godt klima til dommere og motstandere. 

 

3.3 Ansvar trenere/lagledere i forbindelse med kamper 

 • Informere foreldre og spillere om kamptropper i god tid før kamp.  
 • Fylle ut kamptropp i FIKS-systemet og ta med utskrift til dommer ved hjemmekamper.
 •  Sjekke at medisinskrinet til er utstyrt med riktig og nok materiell.
 • Sørge for utstyr til oppvarming og godkjente kampballer (ved hjemmekamper).
 • Oppmøte senest 45 minutter før kampstart og være godt forberedt til kampen. 
 • Sørge for at mål (som ikke skal brukes) eller andre gjenstander som er plassert for tett opptil banen blir fjernet før kampstart, slik at ikke spillere skader seg.
 • Sørge for at motstanderne og dommere blir tatt imot på en anstendig måte, med anvisning av garderobe og informert og avviklingen. Dommer bør kontaktes på forhånd av lagleder. 
 • Takke dommer, motstanders spillere og lagledelse etter kampen. Fair Play hilsen praktiseres i AFK.
 • Evaluere kampen med spillerne, enten etter kampslutt eller på førstkommende trening etter kamp. 
 • Ved bortekamper undersøker lagleder motstandernes draktfarge og ta med reservedraktene evt. vester i annen farge.
 • Ved bortekamper undersøke lagleder hvilken bane kampen skal spilles på og informer spillerne i god tid.

 

 1. Ansvar trenere/lagledere overfor dommere
 • Etter kamper skal dommerkort signeres av trener/lagleder. Følgende punkter kontrolleres: Er antall mål riktige? Er eventuelle utvisninger og advarsler påført?
 • Krysse av i korrekt felt hvis en ønsker å levere protest.
 • Kontrollere dommerregning og bistå dommer med levering av regning til klubben (kan legges i postkasse utenfor administrasjonskontoret i klubbhuset).
 • Dersom dommer ber om høyere beløp enn satsene tilsier, plikter lagleder å melde dette til utvalgsleder, slik at dette kan meldes til kretsen

 

 1. Registrering av gule og røde kort – karantenebestemmelser
 • Lagleder/trenere er ansvarlig for å holde oversikt over gule og røde kort tildelt egne spillere.
 • Karantene bestemmelser framgår av sanksjons- og protestreglementets §3 og finnes i «Lov og reglementer – Spilleregler». på nettsiden til Hordaland Fotballkrets.

 

 1. Ansvar, holdninger/retningslinjer for foreldrekontakt
 • Være bindeledd mellom trenerteam og foreldre.
 • Ansvarlig for å sette opp dugnadslister og fordele oppgaver spillere og foreldre må gjøre på lagets og klubbens vegne. 
 • Bidra til å få gjennomført sosiale arrangement i samarbeid med trenerteam og andre foreldre. 
 • Bidra til organisering og gjennomføring av reiser på cuper som innebærer overnatting. 
 • Ta ansvar for klubbens verdier.
 • Være til støtte for spillerne, foreldre og trenerne.
 • Opptre i tråd med Fair Play-prinsippet.

 

 1. Retningslinjer/holdninger for foreldre 
 • Bidra til at barna er motivert og klar til treninger/kamper. 
 • Bidra til å melde fra om fravær til treninger/kamper. 
 • Ta ansvar for klubbens verdier.
 • Være til støtte for spillerne og trenerne.
 • Opptre i tråd med Fair Play-prinsippet. 
 • Vise respekt ovenfor lagledere, spillere, motstanderne samt dommere.
 • Ikke kritisere dommere eller lagledere under kamp.
 • Støtte spillerne under kamp, ikke rope mishagsytringer eller annet som oppfattes destruktivt. 
 • Bidra til god ramme rundt kampene. 
   

 

4. Logistikk trening/kamper

 

4.1 Utstyr 

 • Lagleder er ansvarlig for lagets utstyr. Ved sesongstart skal lagleder i samarbeid med trenerne sørge for at lagets utstyr er i orden. 
 • Utstyret skal oppbevares forsvarlig. 
 • Hvert lag i ungdomsfotballen skal ha følgende utstyr:
 1. Lagsbag
 2. Baller: En ball pr. spiller
 3. Ett stk. førstehjelpkoffert, komplett.
 4. Minst ett sett overtrekksvester
 5. Keeperdrakt og hansker
 6. Spillerdrakter til alle spillerne i gruppen
 7. Minst 20 stk. «hatter».
 8. I tillegg skal det være bortedrakter tilgjengelige

 

4.2 Påmelding av lag og terminlister.

 • Lagleder sørger for å melde opp lag til administrasjonen i klubben i god tid før fristen (frister offentliggjøres på Hordaland fotballkrets sine nettsider). 
 • Når terminlisten er klar, melde fra til trenerne/foreldre/spillere. 
 • Alle kamper skal normalt avvikles i samsvar med oppsatt terminlister. 

 

4.3 Flytting av kamper 

 • Flytting av terminfestede kamper skal godkjennes av kretsen. Lagleder er ansvarlig for administrasjon av endringen. Ny dato og tidspunkt skal avklares med klubbens bookingansvarlig og med motstander. 
 • Søknad skrives på eget skjema som er å finne på Hordaland fotballkrets sine nettsider (fotball.no), og være kretsen i hende senest sju dager før kamptidspunkt.  

 

4.4 Treningskamper

 • Ved treningskamper hjemme skal bane alltid bookes på forhånd til bookingansvarlige/administrasjon i klubben. Det er i prinsippet "førstemann til mølla". Er tidspunktet allerede booket av andre, må nytt tidspunkt bookes.  Dette gjelder uansett nivå/klasse. I tillegg varsles kioskansvarlig i klubben. 
 • Treningskamper kan ikke bookes i andres treningstider. Om så er nødvendig, skal dette avklares med de aktuelle lagene. 
 • Klubben dekker utgifter til dommer i treningskamper i ungdomsfotballen, men bestilling skal skje gjennom dommeransvarlig i klubben. 

 

 

5.  Spillerlogistikk

 

5.1 Spillerforsikring – skader

 • Alle som deltar i organisert spiller automatisk forsikret i en felles forsikring via NFF Fotballforbundet. Dette er en avtale med Fotballens skadeforsikring, og alle skader skal meldes på fotballforsikring.no .
 • Når skaden meldes, må fødselsdatoen, navn og adresse oppgis. Forsikringsselskapet vil så sende e-mail til foreldrene om deres rettigheter. Mer om denne forsikringen kan leses på www.fotballforsikring.no .
 • Ved skade skal skademeldingsskjemaet innsendes via www.fotballforsikring.no.
 • Skademelding fylles ut av Lagleder / Oppmann umiddelbart til utvalgsleder, som videre behandler saken.
 • Det er veldig viktig å melde fra til kontormedarbeider om alle nye spillere i ungdomsfotballen.

 

5.2. Overganger

 • Spillere som ønsker overgang skal ta kontakt med lagleder som varsler administrasjonen i klubben.
 • Administrasjonen er ansvarlig for utfylling av alle skjema i overgangssaker.
 • Nye spillere skal ikke benyttes før klubbadministrasjon har gitt klarsignal. 
 • Å ta direkte kontakt med spillere i andre klubber av trenere/klubb og støtteapparat skal ikke forekomme i ungdomsfotballen.
 • Overganger bør skje i tidsrommet 1. november – 1. februar.
 • Klubbene på Askøy har inngått følgende retningslinjer for overganger: Spillere i barne- og ungdomsfotballen oppfordrer til å spille i moderklubben så lenge som mulig. Moderklubbene er ansvarlig for at spillere med spesielle ferdigheter får utviklingsmuligheter. Her er muligheter med treningsarenaer i andre klubber.
 • Kommer en spiller på trening eller kontakter ny klubb skal trener/leder/ klubbadministrasjon kontakte trener/leder for moderlaget/klubben.
 • Spilleren skal også avklare sitt forhold til egen klubb.
 • Hvis problemet ikke løses, skal alle oppfordre spillere til å bli sesongen ut.
 • Sportslig leder/SU skal varsles i alle overgangssaker.
 • Klubbene bør se på muligheter for samarbeidslag hvor det er problemer med å stille egne lag.

 

5.3. Innmeldinger og utmeldinger

 • Spiller tar kontakt med lagleder som sørger for at utvalgsleder og administrasjonen informeres. Nyinnmeldte spillere skal bare benyttes i kamper etter at utvalgsleder / administrasjonen har gitt klarsignal.

 

 

6.  Transport til kamper utenfor nærområdet

 

              6.1 Organisering og godkjenning.

 • Til kamper utenfor Askøy og nabokommuner dekkes faktiske drivstoffutgifter og bompenger + eventuelle ferieutgifter etc.  På ferger og må lagleder sørge for å få maksimum rabatt på billettpris. Klubben innehar ferjekort som kan hentes i administrasjonen. 
 • Lagleder er ansvarlig for transport til/fra bortekampene. Han/hun oppnevner ansvarlig reiseleder dersom han ikke selv kan delta.
 • Kvittering leveres sammen med reiseoppgjør skjema til lagleder etter tilbakekomst. Lagleder leverer inn alle bilag til administrasjonen samlet.  
 • Organisert felles transport ved lange reiser og som helt eller delvis skal dekkes av klubben skal godkjennes på forhånd og bestilling skal kun foretas etter nærmere avtale med klubben. 
 • All leie av buss/leiebil skal godkjennes av daglig leder. Alle slike reiser skal innrapporteres gjennom reiseoppgjør skjema som leveres til administrasjonen.

 

 

 

   ​           6.2 Krav til sjåfør og kjøretøy

 • Bilen skal være EU-godkjent.
 • Det skal væra godkjente 3-punkts sikkerhetsbelter til sjåfør og alle spillerne i bilen.
 • Som hovedregel skal foreldre/foresatte kjøre, bare unntaksvis skal spillere selv kjøre, dette etter nærmere avtale med ansvarlig for reisen.
 • Fartsgrenser og andre trafikkregler skal naturligvis overholdes.
 • Passe på at alle sitter sikret med 3-punkts sikkerhetsbelter – unntak for kjøretøy uten krav fra myndigheter.     

 

6.3 Krav til lagleder/trenere

 • Sørge for at det er ansvarlig leder for turen som vet hvem som kjører og hvem som er passasjer i hver bil.
 • Det skal regnes god kjøretid. Avreisetid skal overholdes.
 • Passe på at bilene kjører mest mulig samlet og at stopp/pauser blir avtalt på forhånd.
 • Passe på at kjøreruten blir avtalt på forhånd.
 • Sørge for å vite hvilken bane som skal spilles på.
 • Reiseleder/lagleder er ansvarlig for å sjekke vær/føreforhold i forkant.

 

              6.4 Rutiner ved ulykke

 • Klubbens Helse-, miljø-, og sikkerhetshåndbok skal følges Ansvarlig leder for turen samler laget
 • Viktig med kort samtale av hendelsen før hjemturen starter.
 • Viktig at alle får kontaktet hjemmet så snart som mulig – større ulykker blir fort varslet i media!
 • Det skal snarest informeres om uhell/ulykker til leder i Askøy FK evt. til administrasjonen eller andre styremedlemmer.
 • Ved større ulykker skal det organiseres hjelpeapparat/samlingsplass for involverte på hjemstedet.
 • Ansvar for dette ligger på leder i Askøy FK eller den han/hun delegerer ansvaret til.
 • Om nødvendig må en straks ta kontakt med vakthavende lege for oppretting av krisehjelp Legevakt/ambulanse tlf. 113.

  

 

7. Årsrapport

 • Lagleder skriver årsrapport for sitt lag. Denne skal inneholde:
 1. Navn på lag
 2. Navn på lagleder og trener.
 3. Resultat fra serien.
 4.  Rapport om deltagelse i cuper og turneringer.
 5. Avholdte aktiviteter.
 6. Navn på spillerne
 7. Spillere som har representert klubben utad.
 • Rapporten bør ta opp momenter som har medvirket positivt og negativt i sesongen.
 • Rapporten leveres til administrasjonen, eller den som er utnevnt ansvarlig, senest 3 uker før ordinært årsmøte i Askøy FK.

 

 

8. Treningstider/Anlegg

  

              8.1 Tildeling av treningstid

 • Alle lag skal melde inn behov for treningstid til SU eller den som er ansvarlig i klubben for treningstider.
 • Treningstidene evalueres og endres to ganger i året, først ved sesongstart i april, deretter når sesongen er ferdig rundt 1. november. Frister for nmelding av behov er 15. mars i vårsesongen og 1. oktober i høstsesongen. Levering av behov etter denne tid kan medføre at laget ikke kan få ønskene oppfylt.
 • Klubben ved ansvarlig for treningstider plikter å sende ut nye lister minimum to uker før de trer i kraft.

 

 

              8.2 Baner og tilgjengelig anlegg. 

 •  Klubben disponerer følgende baneanlegg eller har tilgang til i perioder.
 1. Kunstgress Myrane - 11’er
 2. Kunstgress Bergheim 1 - 11’er, også kalt Frydenbøbanen.
 3. Kunstgress Bergheim 2 – 11’er
 4. Kunstgress Mohnbanen – 7’er
 5. Skoleplass Florvåg
 6. Skoleplass Kleppestø (ikke tilgjengelig p.g.a. bygging av ny skole 2017-2020)
 7. Lokalbane Kleppe
 8. Kommunale gymsaler

 

 • Alternative anlegg: Askøyhallene
 • AFK vil benytte egne anlegg til trening og kamp, og bare unntaksvis leie alternativer. 

 

              8.3 Retningslinjer for treningstid og sted

 • 1 og 2. års mini trener si sitt nærmiljø eller Mohnbanen og spiller kamper på Mohnbanen evt. Myrane når det er kapasitet. 
 • 3. og 4 års mini trener på Myrane kunstgress 7’er (eventuelt nærmiljø hvis der er lagt til rette for dette) og spiller kamper på Myrane evt. Bergheim etter behov.
 • Lillegutter/jenter trener på Bergheim 1 og 2 evt. Myrane om det er kapasitet. Kamper spilles på Bergheim evt. Myrane når det er kapasitet.  
 • Smågutter/-jenter, gutter/jenter og junior trener på Bergheim 1 og 2 evt. Myrane om det er kapasitet. Kamper spilles på Bergheim og Myrane. 
 • Seniorlagene trener på Bergheim og Myrane. Kampen spilles på Myrane.  
 • Stjernelagene trener på Mohnbanen eller Myrane når det er kapasitet. Kamper spilles på Myrane eller Bergheim.
 • Andre lag tildeles treningstider etter behov og må tildeles ledige tider.


 

 

 

 

 

 

 

              8.4 Ved snøfall

 • Alle lag fra ungdomsfotballen og oppover skal måke etter snøfall.
 • Ved snøfall skal det ikke tråkkes på banen. Ved tråkking på banen blir snøen hard, og vanskelig å fjerne.
 • Første lag som trener etter snøfall måker ¼ av banen, andre lag måker neste 4-del osv. Alle lag må måke sin 4-del, selv om delen ikke skal brukes. 
 • Hvert lag skal minimum måke 30 minutter.
 • Måk snøen UT av banen, og ikke midt innpå.
 • Det er ikke anledning til å avlyse treninger fordi det har snødd. Alle som har treningstider er pliktig til å trene selv ved snøvær! 
 • Disse reglene er ufravikelige. Etter bruk settes måkene på plass i garasjen. 
 • Skulle noe utstyr bli ødelagt, meldes det ifra til anleggsansvarlig. 

 

9. Praktisk informasjon

 

AFK skal ha et tilgjengelig styre og et åpent klubbhus.  Ansatt for klubben er Torill Vindenes som kan treffes mandag, onsdag, torsdag kl. 08.00 – 16.00 og tirsdager kl. 12.00 – 19.00 Torill kan nås på telefon: 951 37 123 eller e-post: post@askoyfotballklubb.no

 

Klubben skal ha oppdaterte nettsider hvor kontaktinformasjon til styret og andre ressurspersoner rundt klubben er tilgjengelig.


10. Ungdomsutvalg

 

Klubben skal til enhver tid ha et ungdomsutvalg som bidrar med egne aktiviteter. Følgende målsettinger skal legges til grunn: 

 • Ha det beste sportslige og utenomsportslige tilbudet på Askøy.
 • Bli best på å engasjere ungdom.
 • Ha den beste lederutdanningen for ungdom.
 • Bedre kommunikasjon mellom styre og ungdom.
 • Forhindre frafall.
 • Lage inkluderende miljø. 

 

 

 

 

 

 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift