Askøy FK

Klubbens lover

Klubbens lover

Lov for ASKØY FOTBALLKLUBB

                                                           Stiftet 03.03.1999.

                                                           Vedtatt 03.03.1999. Godkjent av idrettsstyret den 27.08.1999.

                                                           Justert under ekstraordinær generalforsamling 21.11.99.

 

§ 1    Formål.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

 

§ 2    Organisatorisk tilknytning.

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité gjennom Hordaland Idrettskrets.

Laget er medlem av Hordaland Fotballkrets.

Laget hører hjemme i Askøy kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

 

§ 3    Medlemmer.

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité s er gjort opp.

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dato første kontingent er betalt.

 

§ 4    Stemmerett og valgbarhet.

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 5    Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6    Tillitsvalgtes godtgjørelse.

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 7    Inhabilitet.

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Norges Idrettsforbund og Olympiske komités inhabilitetsregler, jf. Norges Idrettsforbunds lover §§ 2-7.

 

§ 8    Straffesaker.

For alle straffesaker gjelder Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités lover kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser).

 

§ 9    Årsmøtet.

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i desember måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest én uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§ 10  Ledelse av årsmøtet.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

 

§ 11  Stemmegivning på årsmøtet.

Medmindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med allminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12  Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtet skal:

1.   Behandle lagets årsmelding.

2.   Behandle lagets regnskap i revidert stand.

3.   Behandle innkomne forslag.

4.   Fastsette kontingent.

5.   Vedta lagets budsjett.

6.   Bestemme lagets organisasjon (jf. § 15).

7.   Velge:

      a\    Leder og nestleder.

      b\   5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

      c\   2 revisorer.

      d\   Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

 

§ 13  Ekstraordinære årsmøter.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst én tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene om er kunngjort i innkallingen

 

§ 14  Styret.

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1.   Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.   Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

      Instruks for disse.

3.   Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for

      Idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.   Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederes stemme dobbelt.

 

§ 15  Grupper/avdelinger.

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser, hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16  Lovendring.

Endringer i denne lov kan bare foretas på et ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 17 kan ikke endres.

 

§ 17  Oppløsning.

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift