Askøy FK

Økonomistyringsplan

Økonomistyringsplan

Økonomistyringsplan

Askøy Fotballklubb (heretter AFK) sitt overordnede mål innenfor Økonomi I henhold til AFK sin strategi er følgende nedfelt:

 • Askøy Fotballklubb skal til enhver tid ha en egenkapital som er tilfredsstillende i forhold til klubbens aktivitetsnivå.
 • Klubbens aktiviteter og sportslige ambisjoner skal utvikles i takt med klubbens økonomiske stilling og være basert på langsiktighet og et trygt økonomisk fundament.
 • Klubbens økonomiske drift skal være basert på nøkternhet og liten grad av usikkerhet i årlige budsjetter.

For å oppnå de mål og retningslinjer som er nedfelt i strategien er det viktig at klubben har en god økonomistyring og rutiner som bygger opp under dette.

AFK har en ansatt regnskapsfører som fører regnskapet og to valgte revisorer som reviderer regnskapet. Disse blir valgt på årsmøtet. Dette betyr regnskapet også får ekstern kvalitetssikring som sørger for at regnskap og handlinger rundt dette blir ivaretatt på en god måte. I sum tilsier dette at styring og kvalitetssikring av regnskaps og økonomiarbeidet blir ivaretatt. Det er et prinsipp av regnskap pog budsjett skal følge NIFs føringer.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/074efc00b5064c8b93fbf83febc263d4/veileder-til-nifs-regnskaps--og-revisjonsbestemmelser.pdf

Den økonomiske styring blir konkret ivaretatt gjennom ulike tiltak som beskrevet under:

 

Håndtering av lagskontorer.

Private kontoer skal ikke brukes som lagskontoer.

Ønsker ett lag konto tar hun eller han kontakt med administrasjonen i klubben som oppretter konto i klubbens navn. Kontoen disponeres av 2 personer. Underslagsforsikring skal tegnes på dem som disponerer kontoene.

 

Budsjettprosess og oppbygging

Budsjettet til AFK blir vedtatt på årsmøte hvert år etter forslag fra AFK sitt styre.

Følgende prinsipper og føringer skal legges til grunn

 • Det skal budsjetteres på note og kontonivå. Kontoplan og eventuelle endringer i denne vedtas i styret og er grunnlaget for frem legg av budsjett til årsmøte.
 • Budsjettet skal være nøkternt og være basert på inntektsposter som er sikre og ta med alle kjente kostnader. Det bør også tas høyde for uforutsette hendelser (reduserte inntekter/økte kostnader). Vurdering av dette må også ses opp mot Askøy Fotballklubb til enhver tid bokførte egenkapital og likviditetssituasjon.

Ved utarbeidelse av budsjett legges regnskap siste år og erfaringstall til grunn. I tillegg må hver enkelt konto/note gjennomgås for å se om det er forhold som tilsier endringer i inntekter / kostnader.

        

Håndtering av bilag/omsetning/innkreving med mer

 • Inngående faktura

Inngående faktura gjennomgås av daglig leder, eventuelt i samarbeid med personer som har bestilt varer/tjenester med mer. Bilag anvises / konteres før utbetaling.

 • Øvrige bilag

Dette gjelder i all hovedsak refusjoner av ulike kostnader som frivillige har lagt ut på vegne av klubben. Bilag gjennomgås og anvises av daglig leder før utbetaling.

 • Utgående faktura

All fakturering av sponsorer, dugnader o.l. ,enten dette er avtalt sentralt eller med det enkelte lag, skal skje sentralt fra administrasjonen sin side. Oppfølging, kontering skjer fra administrasjonen. Eventuell tilbakebetaling til de enkelte lag ved kjøp av klubbkolleksjon, reiser med mer, skjer ved innlevering av bilag.

 • Innkreving av egenandeler til sommerturneringer med mer.

Egenandeler på cuper og turneringer skal skje fra lagleder/spiller/foresatt til klubbens konto. Klubben betaler cuparrangør, reisebyrå o.l., jfr punktet under inngående faktura.

 • Innkreving av kontingent/treningsavgift.

Administrasjonen håndterer all utsendelse/innkreving av kontingent. Utsendelse skjer hvert år (mars). Kontingent fastsettes av årsmøte i AFK. Oppfølging ved manglende innbetaling skjer i tett samarbeid mellom administrasjonen og lagledere. Viktig å få avdekket om manglende betaling skyldes vilje eller evne. Ved manglende evne skal det søkes løsninger i hvert enkelt tilfelle. Barn / ungdom skal ikke tvinges til å slutte på grunn av manglende betalingsevne hos foreldre/foresatte.

 • Kontanthåndtering.

Kiosksalg og billetter til arrangement skjer ofte med kontant innbetaling. Ved hver kioskvakt, kamp o.l. skal utarbeidet skjema benyttes og undertegnes av ansvarlig for dokumentere kontantsalget. Kontantomsetning skal snarest mulig innsettes på bankkonto.

Kontantkasser (vekslepenger med mer) skal telles opp hver måned og rapporteres sammen med regnskapsbilag.

 

Regnskapsføring

Ved månedsslutt skal alle bilag gjennomgås for kvalitetssikring, kontering, avstemming av bank med mer. Regnskapsfører utarbeider regnskap, og sørger for skatterapportering.

 

 Oppfølging av regnskap, rapportering til styret.

Administrasjonen gjennomgår regnskap her under leverandører / kunder for med hensyn til kvalitetssikring av føringer, gjennomgang av åpne poster med mer og har ansvar for at eventuelle nødvendige tiltak blir iverksatt.

Gjennomgang av regnskap er fast post på styremøter. Styret får tilsendt regnskap på notenivå, samt avviksrapport i forkant av møte. Regnskapet viser bokførte poster pr. siste rapportering, mens avviksrapporten viser alle kjente (og vesentlige) avvik i forhold til budsjett på tidspunkt for utarbeidelse. Perioderegnskap sier ikke nødvendigvis så mye om årsregnskapet, da poster både på inntekts og kostnadssiden ikke kommer med jevn fordeling i året. Avviksrapportering i forhold til budsjettert resultat er derfor en bedre prognose enn eksempelvis halvårsresultat.

 

Revisjon

AFK benytter to valgte revisorer. Det foretas hovedrevisjon (ved årsslutt). Revisjon foretas i tett dialog mellom valgte revisorer og regnskapsfører.

 

Vedlegg 1 – Grunnlag budsjett

Ved utarbeidelse av budsjett legges regnskap siste år og erfaringstall til grunn. I tillegg må hver enkelt konto/note gjennomgås for å se om det er forhold som tilsier endringer i inntekter / kostnader.

 

Kommentarer i forhold til den enkelte note i budsjettet:

Note

Inntekter

Kommentar

 1.  

Medlemsinntekter

 • Ta utgangspunkt antall medlemmer forventet for ny sesong.
 • Kontingent fastsettes av Askøy FK
 • Ta høyde for ikke‐betalere (erfaringstall) 

 1.  

Tilskudd fra egen organisasjon (NFF/HFK)

 • MVA komp 

 1.  

Offentlige tilskudd

 • LAM‐midler. Ta utgangspunkt i fjoråret og vurdere ut i fra medlemsantall 

 • Basismidler fra Askøy Kommune.
 • Midler for drift av Stjernelag 

 1.  

Kamparrangement og inntekter kamper

 • Nøktern budsjettering av billetter

 

5

Turneringer (som vi arrangerer)

 • Baseres på vedtatte turneringer og erfaringstall på disse.

6

Treningsleir / samlinger / sosiale aktiviteter og cuper

 • Baseres på vedtatte aktiviteter. 

 • For cuper ++ til ungdomslag ++ budsjetteres en ca sum basert på fjorårets aktivitet. Tilsvarende motpost på kostnadsside


7

Hus og lokaler

 • Leie inntekter klubbhus

8

Salgsinntekter

 • Kiosk og loddsalg

9

Reklame‐/sponsorinntekter

 • Basert på avtaler med sponsorer.

Note

Kostnader

Kommentar

10

Deltakelse i cup og serie og andre kamper

 • Beregne påmeldingsavgifter ut fra antall lag.

 

11

Gebyrer, lisenser, bøter, avgifter

 • Baseres på antall lag i ulike klasser / erfaringstall

12

Utdannelse og kurs

 • Erfaringstall på «ordinære kurs» + kurs med mer for enkeltrenere som er dyrere

13

Utstyr og medisinsk behandling

 • Basert på erfaringstall i forhold til behov på utstyrssiden, med mindre det er avdekket ekstrabehov.
 • Medisinskbehandling basert på erfaringstall og inngåtte 
avtaler med fysioterapeut med mer. 


14

Personalkostnader

 • Baseres på lønnsutgifter + sosiale kostander til adm og andre ansatte.
 • Avtaler om kostnadsdekning (kjøring med mer).
 • Administrative reiser 


15

Kontormaskiner og utstyr med mer

 • Basert på erfaringstall og eventuelle ekstra kjente behov

16

Kontorhold

 • Basert på erfaringstall. Kontorrekvisita, telefon/linjer, regnskap, revisjon, porto med mer.

17

Turneringer (som vi arrangerer)

 • Baseres på vedtatte turneringer og erfaringstall på disse.

18

Treningsleir / samlinger /sosiale aktiviteter og cuper

 • Baseres på vedtatte aktiviteter.

 • For cuper ++ til ungdomslag ++ budsjetteres en ca sum basert på fjorårets aktivitet. Tilsvarende motpost på inntektsside (egenandeler).

19

Hus og lokaler

 • Nødvendig vedlikehold samt strøm, renhold og forsikring

20

Bane og andre anlegg

 • Basert på erfaringstall og eventuelle ekstra kjente behov

21

Salgsutgifter

 • Kiosk og loddbøker basert på erfaringstall

22

Utgifter inntektsbringende tiltak

 • Vedtatte tiltak og erfaringstall på disse

23

Reklame‐/sponsorutgifter

 •  Basert på erfaringstall

24

Anleggsutvikling / Avskrivning

 • Basert på aktiverte anleggsmidler

 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift