Askøy FK

Sportsplan

Sportsplan

 

Innledning

 

Askøy fotballklubb er en stor klubb med ca. 1 000 aktive spillere fra skolekretsene Kleppestø, Kleppe og Florvåg. I tillegg har vi ca 140 engasjerte ledere.

 

 

Sportsplanen gir en overordnet beskrivelse av de styrende retningslinjene.

 

Som tillegg til sportsplanen er det laget retningslinjer som egne dokumenter for de ulike nivåene i Askøy FK.

 

 1. Retningslinjer for barnefotballen (5-12 år)
 2. Retningslinjer for Ungdomsfotballen (13-16 år)
 3. Retningslinjer for junior- og senior.

 

Denne sportsplanen er hovedverktøyet for sportslig utvalg. Askøy Fotballklubb er en breddeklubb som skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille fotball i vår inntakskrets. Det er derfor viktig at klubben til enhver tid har et bredt tilbud til våre medlemmer, for igjen å kunne gi alle mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt.

 

Visjon

 - EN POSITIV OPPLEVELSE -

Askøy Fotballklubb ønsker at alle som er i befatning med Askøy Fotballklubb skal få en positiv opplevelse av det, enten det dreier seg om spillere, foreldre, ledere, samarbeidspartnere, kommune, naboer, dommere og andre klubber.

Klubben har derfor valgt en visjon -en positiv opplevelse-

 

Verdier

Dette tilbudet skal bygges på Askøy Fotballklubb sine verdier som er ANSVAR, FELLESKAP OG KVALITET (AFK).

 

ANSVAR

I dette legger AFK at alle som er i befatning med klubben skal ta sin del av ansvaret for å tilrettelegge for en god treningshverdag, deltagelse på dugnad, trivsel i miljøet, mobbefri og trygge omgivelser og gjennomføre sine oppgaver.

 

FELLESSKAP

AFK er en  fotballkubb basert på at alle er med å bidra for å løfte klubben sosialt, sportslig og økonomisk. Dette klarer vi som et stort FELLESSKAP. AFK er alle oss og dette gjør oss til et stort FELLESSKAP.

 

KVALITET

I AFK skal vi tilstrebe kvalitet i det vi gjør. KVALITET på trenere gir bedre treninger og bedre spillere. KVALITET på våre arrangementer gjør at vi genererer mer inntekter som er med å sikre mer utstyr og bedre anlegg. KVALITET i det vi gjør for klubben skaper bedre omdømme i omgivelsene som igjen fører til at våre samarbeidspartnere ønske å satse videre med oss.

 

AFK = Ansvar Fellesskap Kvalitet

 

 

 

Fra teori til praksis

Sportsplanen skal godkjennes av styret i Askøy Fotballklubb. Videre er det sportslig utvalg som er ansvarlig for at sportsplanen kontinuerlig vurderes, utvikles og forbedres.

Dette skjer i tett samarbeid med de som naturlig måtte ha innspill på ulike områder. Med andre ord vil sportsplanen være et levende dokument som følger de endringer som gjøres all den tid Askøy Fotballklubb hele tiden strever etter å utvikle seg videre for å oppnå best mulig sportslig aktivitet.

Forslag ny tekst:

Sportsplanen skal vedtas på årsmøtet i klubben og rulleres hvert tredje år. I tillegg må den før hver sesong revideres i forhold til årsklasser og regler satt av fotballkretsen.

Sportsplanen skal forankres hos alle i klubben og fungere som et oppslagsverk i forhold til klubbens målsetning. Planen må settes på agendaen på minst en trenersamling for hver av kategoriene, barn, ungdom og senior fotball.

Trenere i klubben plikter å sette seg inn i sportsplanen.

 

Askøy Fotballklubb er klubbstyrt. Lag og trenere skal rette seg etter de retningslinjer klubben har besluttet, deriblant også føringer for sportslige aktiviteten. For å kvalitetssikre og veilede trenerne har Askøy Fotballklubb en organisasjonsmodell hvor spesielt sportslig leder, sportslig utvalg og barnefotballutvalget har sentrale roller. Sportslig utvalg har det overordnede ansvaret for den sportslige aktiviteten, og samarbeidet mellom lag og trenere. Barnefotballutvalget skal på sin side koordinere fellesaktiviteter i barnefotballen sammen med sportslig utvalg og treneransvarlige/kullkoordinator i hvert årstrinn.

Forslag til ny tekst:

Askøy fotballklubb er opptatt av å ha god dialog og gode rettningslinjer. Vi spiller på samme lag. Askøy fotballkulbb har en organisasjonsmodell hvor sportlig utvalg og trenerkoordinator har sentrale roller, med ansvar for aktivitetene som skjer i klubben.

 

Fair Play og holdninger

 

Fair Play er byggesteinen i Askøy Fotballklubb og skal gjennomsyre alt vi driver med. Vi legger stor vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere, lagledere og foreldre så lenge de er involvert i klubben. Vi ønsker å skape et godt miljø hvor fotball og sosialt fellesskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte. Askøy Fotballklubb ønsker å være en sentral aktør i nærområdet for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Vi ønsker å skape gode fotballspillere, men viktigst av alt er at vi bidrar til å forme gode mennesker.

 

 

 

Fair Play

Det viktigste med Fair Play er den praktiske utøvelsen at alle i klubben er bevist på våre holdninger og retningslinjer og utøver dem i praksis. Fair Play er mer enn gule og røde kort. Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Med andre ord handler det om hvordan vi oppfører oss mot hverandre både på og utenfor banen. Her har vi alle et ANSVAR for å gå foran som et godt eksempel.

 

Askøy Fotballklubb er  sertifisert som Fair Playklubb. Klubben skal ha en  Fair Playansvarlig som aktivt koordinerer og veileder fair play tiltak, som blant annet kampvert. Se eget skriv om dette.   Blant annet SKAL det være en kampvert (se eget kampvertskriv) på ALLE klubbens hjemmekamper i barnefotballen. Kampverten har hovedansvar for å ivareta dommeren og sørge for en god Fair Playramme rundt kampen.

 

 

Målsetninger

Utover de målsetninger som ligger i Askøy Fotballklubb  strategiplan skal klubben tilby fotballaktivitet som er positiv og meningsfull gjennom hele året slik at alle som vil uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. Askøy Fotballklubbs viktigste målsetning er å få barn og unge til å trives med fotballen ved å gi et tilpasset tilbud som gir god utvikling og samhold på banen. Barne-- og ungdomsfotballen skal derfor drives følge de overordnede målene under.

 

 

Overordnede mål i barne--‐og ungdomsfotballen:

 

 • Ta hensyn til den enkeltes behov og gi mulighet til utvikling i det tempo som passer hver enkelt sine fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger.
 • Skape et positivt og sunt miljø der alle får lære seg fotball og gis de beste forutsetninger for å ønske å spille fotball lengst mulig.
 • Gi ungdommer med ambisjoner mulighet til å gjøre en målrettet fotballsatsing under sosiale og trygge former der overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball skjer på en best mulig måte.
 • Se kampen som en læringsarena og motvirke ekskludering.
 • Lære barn og ungdommer en etisk og moralsk tilnærming samt støtte   Fair Play.
 • Legge forholdene til rette for å beholde alle spillerne lengst mulig.

 

 

 

 

 

 

Differensiering barnefotball

 

 

Askøy Fotballklubb skal ha fokus på spillerens utviklingspotenisale og møte spilleren der hun er. Differensiert trening, egne målsetninger og fokusert trening er noen av verktøyene treneren kan tilrettelegge for.

Den beste utviklingen får man ved å ha motiverte spillere. Motivasjon oppstår når treningen oppleves utfordrende, mulig å gjennomføre og gøy. Askøy fotballklubb har et kontinuerlig fokus på å utvikle sine trenere ved å tilby kurs og trenersamlinger. På slike samlinger vil differensiering og nye treningsmetoder ha en naturlig del.

Treningsøkta

Første steget i arbeidet med differensiering skal skje i det enkelte lags treningsøkt. Her er smålagsspillet viktig da man kan styre hvem som spiller med hvem. I tillegg til å ha jevnbyrdige lag bør man ha en fornuftig variasjon mellom mestring og utfordring for den enkelte spiller. Med andre ord må spillerne spille sammen med de som er kommet lenger enn seg selv, de man er jevnbyrdige med og de man er bedre enn. Ut i fra ferdighetsnivået kan man også tilpasse smålagsspillet med spesielle betingelser slik at læringen skjer i spillet. Man kan naturligvis også differensiere i treningsøkten når man øver sammen med lagkameratene i grupper. Trenerne bør streve etter å sette sammen spillerne som ligger på likt ferdighetsnivå. Samtidig må man ikke undervurdere effekten av å noen ganger gjøre det stikk motsatte da spillere som har sterke ferdigheter fort kan bli et forbilde for spillere som ikke er fullt så sterke.

 

Videre kan man differensiere treningshverdagen ved å legge til rette for frivillig trening. Noen spillere ønsker aktivitet hele tiden, mens andre er fornøyd med noe mindre. Derfor ønsker Askøy Fotballklubb at årskull samarbeider og organiserer frivillige fellestreninger noen ganger i året.

 

 

 

 

Askøy Fotballklubb-akademi

 

Askøy Fotballklubb--‐akademiet skal fungere som tilleggstilbud for aktivitet som skjer utover den tradisjonelle lagaktiviteten. Tanken er at spillerne selv har mulighet til å velge ytterligere tilbud. En slik organisering vil medføre et ekstra spillerutviklingstilbud til alle unge fotballspillere i Askøy Fotballklubb som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter. Deltakerne på Askøy Fotballklubbakademiet skal trives, glede seg til trening og være stolt av å gå på akademiet. Ambisjonen er å få flest mulig barn og ungdom i god aktivitet med best mulig kvalitet. Samtidig som spillerne får impulser om at det må trenes mye for å bli en god fotballspiller skal tiltaket stimulere til økt motivasjon for mer egentrening utover det organiserte tilbudet i klubben.

 

 

 

 

 

 

Differensiering ungdomsfotball

Askøy FK har som overordnet mål å utvikle fotballspillere. Fokus på god treningshverdag med kvalitet og intensitet vil på sikt gi gode resultater. Etterhvert som spillerne blir eldre og trer inn i ungdomsfotballen vil differensiering i større grad bli benyttet i trening og kamp. Det vil være spillere som har ulike ambisjoner med fotballen. Noen ønsker å ha et godt fritidstilbud med trening og sosial omgang med venner. Andre har ambisjoner om å utvikle seg til å bli bedre fotballspillere. Askøy FK ønsker å ha et bredt og godt aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. Som i barnefotballen er det viktig å tilpasse aktiviteten til spillerne. Ved differensiering får alle en fornuftig kombinasjon av å oppleve mestring og utfordring i både trening og kamp. Treningene skal kunne deles opp i grupper basert på ferdigheter og nivå. Men det er også viktig at trenerne legger opp treninger som bidrar til å bygge et fellesskap. Det er et fotballag – selv om det er ulike nivåer i trening og kamp. Askøy FK skal likevel ha et ekstra fokus på de med gode ferdigheter og holdninger med å tilrettelegge for ekstratilbud gjennom klubb, sone og krets.

 

 

Hospitering barnefotball og ungdomsfotball

Hospitering er et annet virkemiddel Askøy Fotballklubb har for å gi spillere med holdninger, treningsvilje og ferdigheter tilbud om trening på et høyere ferdighetsnivå enn de får på sitt alderstrinn. I praksis betyr dette altså at spillerne trener med eldre spillere hvor man må oppfatte, vurdere, beslutte og utføre valg på banen i et høyere tempo.

 

Ordningen med hospitering i barnefotballen initieres ved at trenerne diskuterer med sportsligutvalg om hvilke spillere som har behov for større utfordringer. Foresatte skal også involveres i denne prosessen. Ved behov kan også ansvarlig i barnefotballutvalget bli involvert. I ung alder skal dette ikke gå på bekostning av deltakelse på eget kjernelag, men heller være et ekstra spillerutviklingstilbud utover kjernelagets aktiviteter.

 

Ingen spillere skal flyttes ut av sitt klasselag og opp på nivået over, ved særskilte tilfeller kan det søkes sportslig utvalg om dispensasjon. Hvert lag/årskull bør legge til rette for å ta imot 2-6 hospitanter fra årskullet under avhengig av størrelse/behov/nivå. Normalt skal man forøvrig kun hospitere i årsklassen som er et år eldre i barnefotballen. Det kan dog være unntak fra dette. Om så er tilfellet skal alltid sportsligutvalg være involvert i vurderingen om hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte spiller. En spiller skal uansett alltid være involvert på minimum en aktivitet i uken med sitt kjernelag. All bruk av hospitanter skal meldes til sportslig utvalg.

 

I ungdomsfotballen er det sportsligutvalg, i løpende dialog med involverte trenere, som administrerer all form for hospitering.

 

Videre er det viktig å påpeke at god dialog med alle involverte parter er avgjørende for at omfattende hospitering skal fungere i praksis. Godt samspill, samhandling og evnen til å sette spilleren i sentrum er nødvendig for at aktiviteten blir fornuftig i forhold til mestring, utfordringer og ikke minst totalbelastning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamper

Dersom det skal benyttes spillere fra kullet under i kamper skal dette avtales mellom trenerne på de ulike årskullene i løpende dialog med sportslig utvalg. Her skal det tilstrebes en rullering blant de spillerne på kullet under som ønsker, holder nødvendig nivå og har gode holdninger. Underårige skal ikke spille opp en klasse som fører til at noen i klassen over blir sittende på benken.

 

 

Trenerkompetanse

Trenerkompetanse er både NFF og Askøy Fotballklubb viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt.

 

Askøy Fotballklubb oppfordrer derfor alle trenere i klubben til å ta del av NFFs trenerstige- barne--‐og ungdomsfotballkveld, NFF C--‐lisens, videre kursing er også mulig etter avtale med fotballklubben.

 

Trenere i Askøy Fotballklubb som ønsker å ta trenerutdanning i NFFs trenerstige bærer naturligvis ingen kostnad ved å delta på dette. Dette gjelder både trenerkurs arrangert av Hordaland Fotballkrets så vel som kurs som holdes internt i klubben.

 

Askøy Fotballklubb Fotball jobber mot å bli godkjent NFF Kvalitetsklubb på nivå 1. Dette innebærer at vi følger NFFs krav til trenerkompetanse:

 

Barnefotball

 • En trener per lag som har gjennomført barnefotballkvelden.
 • En trener per årskull som har gjennomført minst et delkurs på NFF C--‐lisens.

 

Ungdomsfotball

 • En trener per lag som har gjennomført ungdomsfotballkvelden.
 • En trener per årskull som har gjennomført NFF C- lisens.

 

Planlegging

For å sikre best mulige treningsøkter er god planlegging viktig og Askøy Fotballklubb anmoder alle trenere om å bruke www.treningsokta.no aktivt. Det er også viktig at trenere så tidlig som mulig gjennomfører trenerkurs da det her er god læring i forhold til å planlegge treningsøktene.

 

 

 

 

            Ny tekst: Utvikling

Klubben har som mål å utvikle gode trenere og fotballspillere. Det legges opp til grundig kursing, motivasjon og utviklingsmuligheter. Klubben skal ha en trenerkoordinator som sammen med sportslig utvalg gir trenerne støtte i treningshverdagen.

 

Frafall:

Det bør være et punkt om hindre frafall, aktivisere foreldre, gjøre treninger på tvers og alternative.

 

Sportsklubben:

Vi har et ansvar for sportsklubben. Vi må stille med trenere, organisasjon, spillere, baner og supportere.

 

Hvor er den viktigste biten? Kommer den i strategiplan? Hva vil vi?

Vi må i alle fall ha et A lag i 4 div.

Også skal vi ha øyas beste juniorlag.

Stjernelag

            Trenerkoordinator? Trenereveilder?

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingsmål

 

Den sportslige aktiviteten i Askøy Fotballklubb kan deles inn i fire nivåer. Hvert nivå inneholder utviklingsmål og beskriver således hva en fotballspiller bør kunne før overgangen til neste nivå. Det spillerne lærer seg på et nivå forsterkes og utvikles naturligvis på neste nivå og gjennom hele fotballkarrieren.

 

Utviklingsmålene består blant annet av spillefilosofi som gir en generell beskrivelse av utviklingen til en fotballspiller. Videre er det utviklingsmål tilknyttet ferdigheter i laget og ferdigheter for spiller som utdyper utviklingen til en fotballspiller noe mer detaljert.

 

Tanken er at utviklingsmålene kan brukes som retningslinjer, veiledning og mål å streve mot. Lagets utgangsposisjoner og hvordan ulike spillertyper skal komplettere hverandre overlates i midlertidig opp til trenere på sine respektive lag å ta en beslutning om.

 

 

                     

Tekstboks: Nivå 4

 

 

 

Tekstboks: Nivå 3

 

 

Tekstboks: Nivå 2

 

 

 

 

Tekstboks: Nivå 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1: Fotballglede 6 til 9 år

 • Spillerne skal oppdage fotball på en naturlig måte.
 • Lek skal fungere som den primære innlæringsmetode på treningen.
 • Viktigste oppgaven er å skape motivasjon og passion.
 • Å beherske kroppen i ulike bevegelsesmønster gir en god grund for før langsiktig utvikling i fotball.

 

Nivå 2: Lære å trene 10 til 12 år

 • Den motoriske gullalderen.
 • Barna begynner å forstå hva trening innebærer og den får betydelse i kombinasjon med leken.
 • Treningen er fortsatt det viktigste momentet for utvikling selv om kamp gjerne er et høydepunkt.
 • Forskjellen mellom barna øker da de utvikler seg i ulik takt.

 

 

 

 

Nivå 3: Trene for å lære 13 til 16 år

 • En del ungdommer er nå klar for å ta et større steg i utviklingen.
 • Mengden og fokuset på treningen øker hvilket gjør at ferdighetene utvikles mer spesifikt for fotball.
 • Spillerne er etterhvert dyktig på enkelte moment, men mye trening og erfaring gjenstår for å bli veldig god.
 • Mange spillere slutter dessverre i denne perioden. Dette frafallet minimeres med et langsiktig og systematisk arbeid sammen med  en god organisasjon.

 

Nivå 4: Trene for å prestere 17 til 23 år +/-­

 • Kommende toppspillere velger å satse helhjertet på fotballen.
 • Man går mer i detalj på tekniske, taktiske, fysiologiske, psykologiske ferdigheter og intensiteten i treningene øker.
 • Fotballspilleren påvirkes også når det gjelder kosthold, restitusjon, skadeforebygging og livsstilsfaktorer.
 • Betydningen av individuell trening og feedback øker.
 • Rett kamparena blir mer og mer viktig.

 

 

 

 

 

Askøy Fotballklubb
Søre Myrane 8
5300 Kleppestø
post@askoyfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift